Richiamo motori Mercury

Ammiraglio di squadra I.S.
fran (autore)
Mi piace
- 1/17
Ho ricevuto questa mail


Αξιότιμε πελάτη,

Τα αρχεία μας δείχνουν ότι είστε ο καταχωρισμένος ιδιοκτήτης ενός προϊόντος που υπόκειται σε ανάκληση, σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο των ΗΠΑ περί ασφάλειας σκαφών (FBSA).Τι πρέπει να γνωρίζετε:

Η Mercury Marine διαπίστωσε ότι υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού εάν τα δάχτυλα εισέλθουν στους αεραγωγούς του επάνω καλύμματος σε ορισμένα μοντέλα κινητήρων. Για να αποφευχθεί αυτό, η mercury Marine προσφέρει ένα συγκρότημα στεφάνης για να καλύπτει τους αεραγωγούς του επάνω καλύμματος.


Τι πρέπει να κάνετε:

Εάν το κάλυμμά δεν έχει ήδη εγκατεστημένο το συγκρότημα στεφάνης, οι πελάτες στις ΗΠΑ μπορούν να επιλέξουν να εγκαταστήσουν αυτό το κιτ μόνοι τους ή να ζητήσουν από τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της mercury Marine να ολοκληρώσει την εγκατάσταση.

Για εγκατάσταση από τον πελάτη στις ΗΠΑ, επισκεφθείτε https://www.quicksilver-products.com/en/V6V8Cowl για οδηγίες παραγγελίας και για προβολή βίντεο σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του συγκροτήματος στεφάνης. Να υπολογίζετε 4-6 εβδομάδες για την παράδοση των εξαρτημάτων.

Οι πελάτες εκτός ΗΠΑ πρέπει να ζητήσουν από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της mercury Marine να ολοκληρώσει την εγκατάσταση.

Για εγκαταστάσεις από αντιπρόσωπο, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της mercury Marine για να κλείσετε ένα ραντεβού για σέρβις. Όταν προγραμματίζετε το ραντεβού για σέρβις, φροντίστε να αναφέρετε το ενημερωτικό δελτίο συντήρησης εξωλέμβιων της mercury 2023-30. Εάν χρειάζεστε βοήθεια για να βρείτε έναν αντιπρόσωπο, επισκεφθείτε τη διεύθυνση mercurymarine.com/find-a-dealer/.


Η δέσμευση της mercury Marine απέναντί σας:

Έχουμε δώσει οδηγίες στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους μας για αυτό το σέρβις. Το κόστος των ανταλλακτικών και της εργασίας αντικατάστασης θα καλυφθεί από τη mercury Marine.


Εκτιμούμε τη συνεργασία μας και ζητούμε συγνώμη για τυχόν αναστάτωση.


Αν έχετε άλλες ερωτήσεις ή δεν είστε πλέον ο ιδιοκτήτης αυτού του κινητήρα, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της mercury Marine:

mercury Marine—U.S., Canada+ 1 920 929 5040
Australia, Pacific+ 61 3 9791 5822
Europe, Middle East, Africa+ 32 87 32 32 11
Mexico, Central America, Caribbean, South America
+ 1 954 744 3500
Asia, Singapore+ 65 6805 8100


Che il traduttore di Google ha così interpretato

Gentile Cliente,

Dai nostri dati risulta che sei il proprietario registrato di un prodotto soggetto a richiamo ai sensi della Federal Boat Safety Act (FBSA) degli Stati Uniti.
dovresti sapere:

mercury Marine ha stabilito che esiste il rischio di lesioni se le dita entrano nelle prese d'aria del coperchio superiore su alcuni modelli di motore. Per evitare ciò, mercury Marine offre un gruppo di mascherine per coprire le prese d'aria del coperchio superiore.
devi fare:

Se sulla copertura non è già installato il gruppo del cerchio, i clienti statunitensi possono scegliere di installare questo kit da soli o di far completare l'installazione al concessionario mercury Marine autorizzato locale.

Per l'installazione da parte dei clienti statunitensi, visitare https://www.quicksilver-products.com/en/V6V8Cowl per istruzioni sull'ordinazione e per visualizzare un video su come installare il gruppo della calandra. Si prega di attendere 4-6 settimane per la consegna delle parti.
I clienti al di fuori degli Stati Uniti devono rivolgersi a un concessionario autorizzato mercury Marine per completare l'installazione.

Per le installazioni effettuate da un concessionario, contattare il concessionario autorizzato mercury Marine per fissare un appuntamento per l'assistenza. Quando pianifichi l'appuntamento per l'assistenza, assicurati di fare riferimento al Bollettino di manutenzione fuoribordo mercury 2023-30. Se hai bisogno di aiuto per trovare un rivenditore, visita mercurymarine.com/find-a-dealer/.


L'impegno di mercury Marine nei vostri confronti:

Abbiamo incaricato i nostri rivenditori autorizzati per questo servizio. Il costo delle parti di ricambio e della manodopera sarà coperto da mercury Marine.
Apprezziamo la vostra collaborazione e ci scusiamo per eventuali disagi.


Se hai altre domande o non possiedi più questo motore, contatta il servizio clienti mercury Marine:

mercury Marine—Stati Uniti, Canada + 1 920 929 5040
Australia, Pacifico + 61 3 9791 5822
Europa, Medio Oriente, Africa + 32 87 32 32 11
Messico, America Centrale, Caraibi, Sud America
+1 954 744 3500
Asia, Singapore + 65 6805 8100
Callegari Alcione 330 + WestBend 12
Artigiana Battelli 390 + Mariner 20
Callegari Ocean 46C + Top 700
Trident TX 550 + Yamaha F 100D
Mariner 620 speed + Yamaha F 100D
Nuova Jolly Prince 25' + Mercury 300 V8
Capitano di Corvetta
marinese
Mi piace
- 2/17
l'ho ricevuta poco fa anche io e girata al meccanico, che mi ha confermato che devono installare delle grigliette sulle feritoie di aspirazione sulle calandre
l'estate non è una stagione, ma uno stato d'animo (J. Calà)
Sottotenente di Vascello
Pole Position
Mi piace
- 3/17
Si conoscono anche quali sono tutti i modelli interessati? io ho il V6 da 175
Capitano di Corvetta
marinese
Mi piace
- 4/17
io V8 250
cmq penso che arrivi la mail a chi è interessato dal richiamo
l'estate non è una stagione, ma uno stato d'animo (J. Calà)
Contrammiraglio
coaster650
Mi piace
- 5/17
I motori interessati dal richiamo sono tutti i V6 e i V8 in circolazione.
Attenzione a NON cliccare su NESSUN link presente nelle mail che vi arrivano.
Contattare direttamente il vostro concessionario tramite i canali che utilizzate di solito.

Trattandosi di richiamo della casa costruttrice, e come specificato nella mail, non vi deve essere addebitato nessun costo perla mano d'opera o i ricambi. Le spese accessorie per l'intervento sono a carico del proprietario del motore.

Queste sono le griglie che verranno installate.
Dalla foto è poco evidente ma il colore è grigio metallizzato. Sono di plastica.

Aggiornamento griglia calandra Mercury V6-V8
re: Richiamo motori Mercury
Capitano di Corvetta
marinese
Mi piace
- 6/17
sembrano piuttosto brutte SbellicaSbellica
l'estate non è una stagione, ma uno stato d'animo (J. Calà)
Contrammiraglio
coaster650
Mi piace
- 7/17
Dipende dal gusto personale.
Alcuni le hanno definite.... orribili Sbellica
Sottotenente di Vascello
Pole Position
Mi piace
- 8/17
praticamente rovinato il design di questi motori…
Capitano di Vascello
qwertys
Mi piace
- 9/17
Arriverà usando anche a me che ho un 300 v8? Ma in pratica quale era il rischio ? No. Son ne belli e brutti non ne faccio una tragedia francamente .. si possono anche verniciare volendo
Capitano di Vascello
alberto ang
3 Mi piace Ah ah ah
- 10/17
Il rischio consiste nell'infilare dentro la presa d'aria le dita oppure la lingua.

Roba da tonti totali ma tant'è che le aziende costruttrici si devono tutelare.

Quando acquistai la nuova auto , nel manuale uso e manutenzione era riportato che , bere benzina faceva male e lanciarsi contro un ostacolo fisso a forte velocità poteva causare gravi lesioni personali e addirittura portare alla morte.

Purtroppo la mamma dei cretini è sempre incinta e le aziende fanno bene a tutelarsi.
l'Arca di Noè è stata costruita da dei dilettanti, il Titanic da dei professionisti .
Sailornet